I forbindelse med en forestående energirenovering står man hyppigt foran en meget stor investering og nogle meget komplicerede valg i forhold til hvilken løsning der skal vælges. Med en klimaskærm af murværk og tegltag fås en langtidsholdbar, smuk og totaløkonomisk fordelagtig løsning, som imødekommer de strenge kriterier hertil.

Ved energirenovering er det vigtigt, at vælge en løsning, hvor bygningens facade og tag udgør et stærkt værn mod vejrliget. Med andre ord er der behov for en klimaskærm, som kan modstå nutidens og fremtidens vildere klima. Lige så vigtigt er det dog også, at levetiden er lang, at prisen er fornuftig, at udseendet er smukt og at behovet for vedligehold er minimalt. Ved et nærmere kig på murværk og tegltage som løsning ser man, at disse klimaskærme begge opfylder alle de nævnte krav.

Levetid på over 100 år og klimasikret

Levetiden for både murværk og tegltage anføres i dag til 50-70 år. Erfaringsmæssigt har det desuden vist sig, at både murværk og tegltage i praksis har levetider på mere end 100 år.
Kigger vi frem i tiden og betragter udfordringerne med det vildere vejr, hvordan ser det så ud? Klimaet forventes fremover bl.a. at byde på mere nedbør, kraftigere nedbør, samt flere og kraftigere storme. Da murværk og tegltage har en lang historie, også udenfor Danmark, har vi i dag ganske fine referencer på holdbarheden under disse vejrforhold. Her tænkes på de mange gamle højhuse, bygget i tegl, som står rundt om i verdens storbyer.Vejreksponeringen oppe i højhusenes top, svarer til den vejrmæssige eksponering, som fremtidsudsigterne er på landjorden. Disse bygninger fortæller således historien om en klimaskærm med en udtalt robusthed.

Er det da ikke alt for dyrt?

Ved store og langsigtede investeringer er det afgørende at se på den samlede udgift, dvs. hvad er de samlede anlægs- og drift- og vedligeholdelsesomkostninger i hele facadens og tagets levetid. En sådan totaløkonomisk fordelagtig vurdering viser, at anlægsudgifterne til murværk, jf. salgsdirektør John Sommer fra MT Højgaard,

erfaringsmæssigt ligger på 2. pladsen når der sammenlignes med anlægsudgifterne til hhv. glas/stål og træ. Lægges hertil udgifterne til vedligehold, baseret på vejledende erfaringstal fra Teknologisk Institut, så er den murede facadeløsning efter bare 10-15 år den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning. Baggrunden er det meget lave behov for løbende vedligehold over hele facadens levetid. Tilsvarende betragtninger gør sig gældende for tegltag. Jf. Bolius tal for den samlede pris for forskellige tage (materialer og montering), så ligger tegltaget i midterfeltet mellem kobbertag/skifertag og tagpap/ stålpladetag. Her er der stor forskel i levetiden af de forskellige tagløsninger og vedligeholdelsesbehovet er også meget forskelligt.Tegltaget har ligesom murværket, et meget lavt vedligeholdelsesbehov og en meget lang levetid, hvilket gør det totaløkonomisk meget fordelagtigt. Så svaret er Nej! Det er ikke dyrt at vælge murværk og tagtegl.

Er det et bæredygtigt valg?

Belært af fortidens erfaringer, er der i dag stor fokus på, at bygge med materialer som har en lang holdbarhed, som ikke indeholder eller afgiver farlige stoffer, som er produceret effektivt med et minimum af spild og som kan genanvendes hvis påkrævet.
Danske mørtel- og teglprodukter lever til fulde op til disse kriterier. Tegl laves af ler, ild,luft og vand på baggrund af hundredårige erfaringer og brændes i dag på moderne og effektive produktionsanlæg,udtaler Gitte Krusholm Nielsen,direktør i DANSKE TEGL.
For enhver renovering gælder, at man skal rådføre sig med relevante rådgivere og fagspecialister, så man sikrer sig, at alle gældende standarder og love er overholdt for den valgte løsning. Så er vejen banet for en langtidsholdbar, bæredygtig og smuk energirenovering af klimaskærmen.
Vi ser en stigende interesse for branchens produkter i disse tider og der kan helt sikkert henføres til den øgede fokus på bæredygtige og holdbare løsninger og så spiller det også ind for mange, at det endelige resultat er æstetisk meget smukt, tilføjer Gitte K. Nielsen.